TÉCNICAS DE ESTUDIO

As técnicas de estudio pretenden facilitar  e optimizar a asimilación e comprensión dos contidos por parte do alumnado, pero non se adquiren de xeito natural. Por iso é importante ensinarlles as estratexias necesarias para facer fronte aos distintos tipos de coñecemento que lle permitan superar con éxito as tarefas que se lle propoñen.
A continuación, preséntanse unha serie de enlaces interesantes.TAREFAS NA CASA
Autoinstrucciones para hacer las tareas en casa Conciso esquema cos pasos a seguir para realizar as tarefas diarias
Infografía sobre las condiciones ideales para estudiar en casa Porque unha imaxe vale máis que mil palabras
COMO AXUDAR NOS ESTUDIOSCómo ayudar en los estudios

Cómo le ayudo en los estudios
Documento de APOCLAM dirixido ás familias sobre como poden inculcar o hábito de estudio nos seus fillos e as técnicas de aprendizaxe
Folleto de Jesús Jarque


El éxito escolar: ¿cómo pueden contribuír las familias del alumnado?
Guía da CEAPA con pautas para as familias
APRENDER A ESTUDIAR
Aprender a estudiar
Excelente web para aprender a estudiar
Aprender a estudiar
Cuadernos
Aprender a estudiar 1
Aprender a estudiar 2
 Aprender a estudiar 3
Programa interactivo da Junta de Castilla y LeónLibretas de Técnicas de Estudio, elaboradas por un grupo de traballo de orientadores do Campo de Gibraltar
Aprovecha bien tu tiempo Documento con orientacións para aproveitar ben as clases
Como estudiar y educar Excelente web con información para familias, alumnado e profesorado
Kit para el estudiante Información para o alumnado do 3º ciclo de Primaria sobre como mellorar a súa técnica de estudio
Cómo sacar adelante los estudios Folleto con consellos para os rapaces sobre como orientar o estudo
Diez palabras clave para mejorar tu estudio Técnicas para aprender a aprender da páxina web da editorial SM
Como hacer el resumen de un cuento (1º y 2º de Primaria) Orientacións para elaborar o resumo escrito dun conto
Cómo hacer un trabajo de investigación Consellos útiles presentados de xeito ameno
Investigando en Primaria Pistas para realizar y exponer un pequeño trabajo de investigación en primaria
Cómo hacer una buena exposición oral Consellos útiles para falar en público
Video cómo hacer esquemas
Video sobre cómo hacer un resumen
Video cómo aprender a estudiar
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Técnicas de estudio, páxina de Educarex


Programa de estudio eficaz. Primaria. Grupo Santillana

Métodos de concentración
Ténicas de estudio para educación primaria Interesante documento con información sobre as ténicas de estudio elaborado por APOCLAM dirixido ás familias
Consejos para el estudio Técnicas de estudo para primaria que pretenden ensinar a estudar mellor
Los mejores hábitos y técnicas de estudio

Los mejores hábitos y técnicas de estudio 2
Documento en dous tomos que pretende que os alumnos de primaria aprendan a aprender
Técnicas de estudio - Estrategias de aprendizaje
El método de estudioEnlace á Botica del Orientador con numerosas páxinas de interese sobre o tema


Aspectos previos e básicos de interese sobre técnicas de estudio, por Fernando Navarro


Completa recompilación atopada no blog Orientación Cascales con enlaces e información sobre o temaEXAMES
Cómo afrontar un examen Estratexias para enfrontarse aos exames
Cómo prevenir la ansiedad ante los exámenes Documento elaborado por APOCLAM con pautas para reducir o stress cando o alumno está a estudiar, cando realiza o exame e cando o finaliza
Preparando los exámenes Documento con orientacións de Alberto Carmona para antes, durante e despois do exame , inclúe un calendario para programar os repasos
PROGRAMAS
Programa para mejorar la velocidad lectora Programa de Educarex para mellorar a velocidade lectora
Programa para mejorar la comprensión lectora Programa da Junta de Andalucía que pretende desenvolver a lectura comprensiva en alumnado que se atopa en fase de desarrollo da aprendizaxe lectora ou naquel que ten problemas neste ámbito


Máis enlaces...

Programa de Técnicas de estudio 2014: práctico programa de Orientación Andújar

Cómo estudiar y educar: recursos didácticos para as familias e profesorado

Técnicas de estudio desde infantil a toda a Primaria, estructuradas por ciclos: material elaborado por los EOEs de Córdoba

Técnicas de estudio: técnicas para a memorización


22 estrategias y técnicas para el aprendizaje: material de orientación Andújar


Saber estudiar: guía publicada polo CEDEC


Beste Gela Batean: wiki sobre técnicas de estudio

No hay comentarios :

Publicar un comentario en la entrada

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest